ซีเอ็มเอส การบัญชีธุรกิจ

รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนบริษัท เชียงใหม่ ซีเอ็มเอส การบัญชีธุรกิจ

รับทำบัญชี

บริการให้คำแนะนำด้านบัญชี จัดทำบัญชีพร้อมวางระบบบัญชีเบื้องต้นให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป บริการยื่นภาษี และประกันสังคม ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์กว่า 20 ปี

บริการรายเดือน

 1. บันทึกรายการค้าและจัดทำสมุดรายวัน ซื้อ ขาย รับเงิน จ่ายเงิน และรายวันทั่วไป
 2. รายการบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้อง
 3. จัดทำและยื่นภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1, ภงด.3, ภงด.53)
 4. จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม
 5. จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย เป็นรายเดือน
 6. จัดทำและยื่นเงินสมทบประกันสังคมประจำเดือน
 7. จัดทำและปิดงบการเงินทั้งรายเดือนและรายปี
 8. ให้คำแนะนำในการยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้นิติบุคคล

บริการปิดบัญชีสิ้นปีและตรวจสอบบัญชี

 1. บริการจัดทำงบดุล งบกำไรขาดทุน และรายละเอียดประกอบงบการเงินต่างๆ
 2. บริการยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51) และภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50)
 3. บริการจัดทำสรุปแบบ ส.บช. 3 เพื่อนำส่งงบดุลที่กระทรวงพาณิชย์
 4. จัดทำและยื่นภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย พนักงานประจำปี (ภงด.1 ก )
 5. บริการตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) และผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA)

อัตราค่าบริการ
รับทำบัญชีและยื่นแบบประจำเดือนเริ่มต้นที่ 1,500 บาทต่อเดือน

ตรวจสอบบัญชี
บริการตรวจสอบบัญชี โดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตและผู้สอบบัญชีภาษีอากร และพร้อมจัดทำและยื่นงบการเงินให้กับ กระทรวงพาณิชย์ ค่าบริการตรวจสอบเริ่มต้นที่ 3,500 บาท สำหรับห้างหุ้นส่วน และ 5,000 บาทสำหรับบริษัท

บริการจดทะเบียนธุรกิจ

 1. บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท และห้างหุ้นส่วน
 2. จดทะเบียนเพิ่มทุน-ลดทุน
 3. เปลี่ยนแปลงกรรมการ ผู้ถือหุ้น
 4. จดทะเบียนยกเลิกและชำระบัญชี
 5. จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30 และภาษีธุรกิจเฉพาะ ภ.ธ.40

รับขึ้นทะเบียนนายจ้าง และลูกจ้าง
นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป ต้องขึ้นทะเบียนนายจ้างพร้อมกับขึ้นทะเบียนลูกจ้าง เป็นผู้ประกันตน
ภายใน 30 วัน และเมื่อมีการรับลูกจ้างใหม่เพิ่มขึ้นต้องแจ้งขึ้นทะเบียนลูกจ้างใหม่ภายใน 30 วันเช่นกัน

ให้คำแนะนำปรึกษางานด้านบัญชีและวางแผนภาษีแก่ธุรกิจ
บริการให้คำแนะนำปรึกษาด้านบัญชีและวางแผนภาษีเพื่อให้เสียภาษีได้อย่างถูกต้องตามประมวลรัษฎากร

รับทำบัญชี เชียงใหม่ , รับทำบัญชีรายเดือน เชียงใหม่ , บัญชี รายเดือน เชียงใหม่ , ตรวจสอบบัญชี เชียงใหม่ , สำนักงานบัญชี เชียงใหม่ , จดทะเบียนบริษัท เชียงใหม่ , บัญชีเชียงใหม่

© 2015-2017 cms-account.com All Rights Reserved. รับทำบัญชี เชียงใหม่ , ตรวจสอบบัญชี เชียงใหม่ , จดทะเบียนบริษัท เชียงใหม่